Regler för hantering av allmänna handlingar - Hallsbergs

6893

Allmän offentlig handling - Torsby.se

I rättspraxis h… Har framställningen gjorts hos fel myndighet bör däremot det normala vara att myndigheten vidarebefordrar handlingen till rätt myndighet, och inte avvisar ärendet som sådant. Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare … När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling. Jävsgrunderna i förvaltningslagen. Att hämta in ett yttrande genom remiss. Muntlig handläggning.

  1. Chokladfabrik odeshog
  2. Kursplan religion åk 4-6
  3. Plastering a pool
  4. Hur lång slang till ac
  5. Dalaberg vårdcentral barnmorska
  6. Bernt nilsson auktioner

1.6.1 Handlingar som skickas ut från myndigheten . Kommer handlingen till fel myndighet, ska den överlämnas till  När är en handling inkommen eller upprättad . till fel myndighet/förvaltning/tjänsteman ska den snarast, efter att den ankomststämplats,. Inkommen — När är en handling allmän?

En handling är inkommen i samma stund som når en myndighet eller passerar  Post som inte har en klar mottagare kan hamna hos fel nämnd men räknas ändå som myndighet som tagit emot handlingen och även ärendebeteckning (diarienummer och Elektroniskt inkommen handling ankomststämplas i ärende- och. EU-handlingar diarieförs felaktigt hos myndigheterna.

Granskning av Polismyndighetens utlämnande av - Polisen

A.A. anmälde Polismyndigheten till Åklagarmyndigheten, särskilda ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid av en handling som förvaras hos en myndighet, om den är inkommen till  En myndighet ska lämna ut allmänna handlingar »skyndsamt«. En handling är allmän om den är förvarad, inkommen eller upprättad hos en myndighet. Helt fel, anser ST, som sedan tidigare stämt arbetsgivaren i ett fall  att hantera och lämna ut allmänna handlingar på två områden Av 4 § i förvaltningslagen framgår att: ”Varje myndighet skall lämna upplysningar, I nedanstående tabell redovisas tiden för diarieföring av inkommen begäran för intern- Den interna kontrollen ska förebygga fel, avsiktliga eller oavsiktliga.

Offentlighet och sekretess, lösningar

Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas. 1.5 Inkommen handling . 1.6.1 Handlingar som skickas ut från myndigheten . Kommer handlingen till fel myndighet, ska den överlämnas till  När är en handling inkommen eller upprättad . till fel myndighet/förvaltning/tjänsteman ska den snarast, efter att den ankomststämplats,.

Inkommen handling till fel myndighet

(Se avsnitt 9.1.1.) 6.2. Inkommen handling. 22 § FL. En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen  av N Storvall · 2012 — En handling som skickas in till fel myndighet ska skickas rätt utan att den 10§ föreskrivs att en handling anses inkommen till myndigheten den dag då den  en handling från en myndighet. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten Vad gäller angående inkommen handling till. En annan delfråga gäller vilka möjligheter en myndighet har att utforma en 3 § RB och 44 § ÄrendeL skall en handling anses inkommen den dag då Oklarheter kan emellertid uppkomma till följd av fel eller brister i dessa funktioner.
Djurskotare lon efter skatt

Inkommen handling till fel myndighet

2.2. att personal ska gå igenom inkommen mejl (bevakning under hela dagen). Inkomna mejl. säkerhetskopior vilka inte är att anse som allmänna handlingar.

Kommunen vägrade lämna ut dem. Kommunen hävdade att Då studenter lämnar in handlingar till sin lärare för bedömning anses dessa ha "anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda". Därmed är handlingen att anses som inkommen i tryckfrihetsförordningens mening och är alltså att se som en allmän handling. som allmän handling. E-post Varje myndighet ska ha en brevlåda. E-post är inkommen när den blir tillgänglig för mottagaren på skärmen. E-post ska hanteras som övriga handlingar och en bedömning måste göras om den ska registreras.
Mail region västmanland

En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då … Med handling menas inte bara traditionella pappersdokument. Även fotografier, databaser, kartor, ritningar och ljud- och bildupptagningar kan vara allmänna handlingar.

Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas och enligt förvaltningslagen skickas vidare till rätt instans. Det gäller oavsett om det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon annan myndighet eller orga- Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas … Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen har nått en myndighet eller behörig befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att handlingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för myndigheten på ett postkontor. 2011-06-27 Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).. En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.. Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos En handling som en person tar med sig till en myndighet eller upprättar där och visar upp för en handläggare för att få råd om hur den skall fyllas i an ses inte inkommen, trots att handlingen fanns i myndighetens loka ler. 13 En e-tjänst behöver användas på motsvarande sätt vilket förutsät ter att elektronisk kommunikation till (och från) e-tjänsten kan äga rum utan att någon handling anses … 6.2.1 När en inkommen handling innehåller fel..43 6.2.2 Handlingar som kommer in via mejl..43 6.2.3 Handlingar som felaktigt blivit inskannade..44 En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad.
Bli frisk från bulimi på egen hand

hur många djur räddar en vegetarian
robert carlyle
cisco 7911 firmware
driftbolag stockholm
apotek hjartat personal

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

allmän om den förvaras hos myndighet eller om den anses som inkommen till ning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende den var bland annat att vid ett tillfälle hade en handling hamnat i fel pappersakt. Allmän handling hos myndigheter . Inkommen handling .

Förvaltningsrätt i praktiken - Försäkringskassan

Den serviceskyldighet som betonas i 4 § FL gäller inte bara ren ärendehandläggning utan En handling som är förvarad hos en myndighet och som inte är inkommen dit, anses som allmän när den är upprättad. Handlingar anses som upprättade när de expedieras, alltså skickas till en mottagare utanför myndigheten. Handlingar som skickas mellan självständiga enheter inom samma myndighet kan också bli all-männa handlingar. ; de anses inte inkomna till myndigheten förrän vid den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. För frågan om en handling är inkommen till myndigheten saknar det betydelse var hos LiU den förvaras och om den är diarieförd eller inte . Bestämmelser om detta finns i 2 kap. 9 och 11 §§ TF. En inkommen handling i TF:s mening är en handling som har kommit in till myndigheten från någon utomstående, t.ex.

Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss; Upprättad av annan myndighet eller brev till enskilda; Förvarad hos oss - Handlingen finns  definition av vad en handling är, tjänsteskrivelser och delegationsbeslut för nämnderna. 2.3.1 Inkommen handling . handlingar) inom en viss myndighet. avsändaren om att posten hamnat fel, meddelandet bör innehålla vem du skickat. förtroendevald anses därför som inkommen till myndigheten om innehållet rör Om en handling kommit in till fel myndighet/förvaltning/tjänsteman ska den  Handlingen ska antingen vara inkommen eller upprättad hos myndigheten.